top of page

KravMaga og selvforsvar

 

Det handler om å ta vare på deg og dine.

I Krav Maga Norge er vi ikke først og fremst opptatt av å lære deg å slåss. Det viktigste vi vil lære deg er å kunne ferdes litt tryggere i et voldsutsatt samfunn. Vi vil at du og dine skal komme trygt og helskinnet hjem – ved å kunne oppdage, unngå og om nødvendig avverge truende situasjoner som måtte oppstå. Det beste er å unngå de farlige situasjonene. Ved å opptre klokt, ved å unngå å provosere, ved å forsøke å trappe ned fremfor å trappe opp uenigheter, kjekling og konflikter som gjerne oppstår i hverdagen – på byen, på gata.

 

Dialog fremfor konflikt

Utvikler det seg likevel en truende situasjon, er ditt fremste mål å dempe den – gjennom dialog og moden, gjennomtenkt opptreden. Svært ofte kan potensielt farlige situasjoner roes ned gjennom riktig adferd, ved å være rolig, klar, tydelig og rimelig. Det er noe vi legger vekt på i vårt konsept.

Riktig adferd kan ofte være noe så enkelt som å stikke av! Det trenger ikke være ”feigt”, det er tvert imot ofte det smarteste du kan gjøre.

 

Fysisk selvforsvar er absolutt siste utvei.

I Krav Maga Norge er vi i utgangspunktet defensive og ”pasifistiske”. Vi vil gjøre vårt ytterste for å unngå vold, det understrekes på alle våre kurs. Vi trener spesifikt på konflikthåndtering gjennom dialog og fredelige løsninger. Vil vil strekke oss langt for å unngå at det utvikles en voldelig konflikt. Det vil alltid være det beste.    

Det er først når det ikke finnes andre utveier at vi tar frem offensive virkemidler, når du ikke kan benytte dialog, når det ikke er noe alternativ å stikke av. Da handler det om å forsvare seg slik loven gir hjemmel til. Da kan du gjøre det som situasjonen krever. 

Du har lov til å forsvare deg

Det finnes en del mennesker som aldri vil forsvare seg med vold, også om de selv utsettes for vold. Det har  vi respekt for. Men det er ikke vårt valg, ingen har plikt til å være offer.
Dessverre kan ikke alltid politi og ordensmakt være til stede når truende situasjoner oppstår. Når det ikke finnes andre utveier, tror vi på retten til å verge seg selv og sine.
Det gir også loven oss rett til. Vi forholder oss til de rammer som Norges Lover gir oss på dette området.

straffeloven 2005 finnes reglene om nødverge i §18 bestemmelser om nødverge. Bestemmelsen finnes i lovens kapittel 3 om grunnvilkår for straffansvar. Det heter her at en handling som ellers er straffbar blir lovlig når den blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep, ikke går lenger enn nødvendig. Handlingen skal ikke åpenbart gå ut over hva som er forsvarlig i forhold til farlighetsgraden av angrepet, eller utover hva slags interesse angrepet krenker og angriperens skyld.

Disse regler kommer også til anvendelse på den som foretar en lovlig pågripelse eller som søker å hindre at noen unndrar seg fengsling.

Selvforsvar innen rimelighetens grenser

Du har altså etter loven rett til å forsvare deg og dine, med de midler som er rimelige i forhold til den trussel det er snakk om. Det er en rettighet, men også en begrensning. Blir du puffet, fornærmet eller utsatt for en mindre alvorlig krenkelse, har du ikke rett til å gå til brutalt motangrep. Men blir du angrepet eller utsatt for trussel på en måte som vil sette liv og helse i fare, har du lov til å forsvare deg med de midler som kan anses rimelige for å avverge situasjonen. Du har etter loven også lov til ”å slå først”, dersom det er snakk om å avverge det du oppfatter som et nært forestående angrep fra den annen part – såkalt forebyggende handling. Jo farligere angrep du utsettes for eller trues med, jo større er dine rettigheter i så måte. Det kan være snakk om voldtektsforsøk, angrep med slag- eller stikkvåpen, angrep av en gjeng, angrep av en fysisk overlegen og svært truende person osv. Din egen redsel spiller også inn her.

Men generelt er man tjent med å avgrense eventuelt fysisk selvforsvar så langt som råd er. Fysisk vold får gjerne uheldige konsekvenser, uansett om du mener å ha loven på din side.    

Du skal komme deg hjem god behold

Vårt mål er ikke å ”vinne” eller å triumfere over andre. Vi ønsker ikke å påføre andre unødig skade eller smerte. Vi ønsker kun å gjøre det som er nødvendig for at vi skal forsvare oss selv og våre nærmeste på en rimelig måte når liv og helse er truet. Det er snakk om teknikker som har vist seg å fungere for at du skal avverge et angrep på deg eller andre, og for at du/dere skal komme unna med liv og helse i behold. Iblant kan et slikt selvforsvar være tøft og hardt. Det er fordi det er det som kreves. Men som sagt, det vil alltid være siste utvei, og noe vi gjør vårt beste for å unngå.
Det finnes ingen seierherrer i voldelige konflikter. Men det finnes ofte ofre.
Vårt mål er å lære deg å unngå å bli et offer. Det er en fornuftig investering i din egen trygghet.

 

Velkommen til effektiv selvforsvarstrening i Krav Maga Norge.

bottom of page